0744 43 39 99 - Tel / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71        produs@allcertproduct.ro       office@allcertproduct.ro     

Certificare proces / servicii

1. Reguli generale pentru certificarea proceselor

ALL CERT PRODUCT asigura accesul liber si neingradit la serviciile sale de certificare pentru orice solicitant indiferent de afilierea la asociatii, grupuri de interese, de numarul de certificate deja emise de catre organism etc., iar conditiile financiare sunt aceleasi pentru toti solicitantii, depinzand doar de amploarea activitatilor implicate.
Sistemul de certificare utilizat de ALL CERT PRODUCT acopera conformitatea procesului cu documentele de referinta si cerintele esentiale. Responsabilitatea care revine furnizorului nu este in nici un caz substituita printr-o responsabilitate a organismului de certificare.

2. ALL CERT PRODUCT

– evalueaza procesele în conformitate cu criteriile din documentele declarate ca referential, standarde, regulamente si organizarea pentru calitate;
– garanteaza confidentialitatea informatiilor culese in timpul certificarii;
– acorda certificarea pentru procesele noi;
– supravegheaza mentinerea conformitatii si respectarea reglementarilor privind certificarea;
– raspunde in limitele legale pentru activitatile desfasurate.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOLICITANTILOR DE CERTIFICARE

Drepturile solicitanţiilor de certificare
Solicitanţii de certificare au următoarele drepturi:
– să solicite certificarea;
– să aibă acces la documentele informative ale ALL CERT PRODUCT;
– să fie informaţi asupra modificărilor survenite la tarifele practicate precum şi în regulile generale de certificare ale organismului;
– să li se asigure confidenţialitatea informaţiilor furnizate în timpul procesului de audit;
– să conteste, pe motive bine întemeiate, componenţa echipei de audit;
– să solicite echipei de audit lamuriri si explicatii pentru insusirea neconformitatilor constatate pe parcursul procesului de audit;
– să formuleze opinii la raportul de audit;
– să convină cu ALL CERT PRODUCT asupra activităţilor de interes comun;
– să conteste deciziile ALL CERT PRODUCT privind certificarea.

Obligatiile solicitanţiilor de certificare
Solicitanţii de certificareau următoarele obligaţii:
– să-şi însuşească şi să respecte regulile generale de certificare ale ALL CERT PRODUCT si cerintele legale;
– să nu exercite niciun fel de presiuni asupra personalului ALL CERT PRODUCT implicat direct sau indirect in procesul de certificare;
– să transmită la ALL CERT PRODUCT formularul Solicitare pentru evaluarea conformitatii procesului in vederea certificarii completat;
– să pună la dispoziţia ALL CERT PRODUCT documentaţia aferentă procesului de certificat;
– să permită accesul echipei de audit a ALL CERT PRODUCT la documente, înregistrări şi în toate locurile unde se desfăşoară activităţi legate de procesul care face obiectul auditului;
– să pună la dispozitia reprezentanţilor ALL CERT PRODUCT personal şi mijloacele necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a auditului;
– să achite costurile aferente fiecarei faze a procesului de evaluare;
– să întreprindă acţiunile corective şi preventive rezultate în urma activităţiilor privind certificarea;
– să pună la dispoziţia ALL CERT PRODUCT informaţiile privind reclamaţiile clienţilor referitoare la procesele care fac obiectul certificarii şi modul de soluţionare a acestora.

4. Fazele certificarii

– selectia;
– determinarea caracteristicilor;
– analiza;
– decizia referitoare la certificare;
– atestarea, licentierea;
– supravegherea.

4.1 Selectia

Selectia include activitati de planificare si pregatire, specificare a cerintelor, de exemplu documente normative si esantionare dupa cum este cazul.

4.2 Determinarea caracteristicilor

Determinarea caracteristicilor, dupa cum este cazul, prin:
a) incercare;
b) inspectie;
c) verificarea proiectului;
d) evaluarea serviciilor sau proceselor;
e) alte activitati de determinare, de exemplu verificarea.

4.3 Analiza

Examinarea dovezilor de conformitate obtinute in timpul etapei de determinare pentru a stabili daca s-au indeplinit cerintele specificate.

4.4 Decizia referitoare la certificare

Acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificarii.

4.5 Atestarea, licentierea

Atestarea, licentierea se face prin:
a) emiterea certificatului prin care se declara conformitatea (atestare);
b) acordarea dreptului de utilizare a certificatului;
c) acordarea dreptului de a utiliza marca de conformitate (licentierea) se face pe baza supravegherii

4.6 Supravegherea

Supravegherea se face prin:
a) evaluarea functionarii procesului;
b) audituri ale sistemului de management combinat cu incercari si inspectii aleatoare.

5. Drepturile si obligatiile titularilor de Certificate de conformitate a procesului

Titularii de Certificate de conformitate a procesului au urmatoarele drepturi:
– sa faca referire la statutul sau de certificat, numai pe perioada de valabilitate a Certificatului de conformitate a procesului si numai pentru procesul certificat;
– sa faca referire la Certificatul de conformitate a procesului obtinut în corespondenta, contracte sau alte documente privind procesele certificate;
– sa utilizeze o copie a Certificatului de conformitate a procesului ca document de însotire numai pentru procesul certificat;
– sa conteste orice decizie de sanctionare aplicata conform prevederilor din Regulamentul cadru pentru certificarea proceselor;
– sa renunte la Certificatul de conformitate a procesului înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordat;
– sa fie inscrisi in Registrul de evidenţă certificate conformitate proces.

Titularii de Certificate de conformitate a procesului au urmatoarele obligatii:
▪ sa utilizeze Certificatul de conformitate a procesului numai pentru procesul pentru care au obtinut acest drept, fara ambiguitati sau posibilitati de confuzie cu celelalte procese realizate;
▪ sa dea explicatii Directorulului General ALL CERT PRODUCT atunci când se dovedeste ca a utilizat incorect Certificatul de conformitate a procesului obtinut;
▪ sa pastreze inregistrari referitoare la procesele care fac obiectul certificarii, la reclamatii si la actiunile corective intreprinse si sa le prezinte ALL CERT PRODUCT în perioada supravegherii;
▪ sa permita supravegherea programata sau neprogramata;
▪ sa mentina conditiile de realizare a procesului care au condus la acordarea certificarii pe toata perioada de valabilitate a acesteia;
▪ sa informeze, ALL CERT PRODUCT, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 saptamani, asupra oricaror modificari care ii pot afecta abilitatea de a se conforma cerintelor pentru certificare:
– statutul legal, comercial, organizational sau dreptul de proprietate;
– organizarea si managementul (ex. personalul managerial cheie, de luare a deciziilor sau tehnic);
– modificari ale procesului sau ale metodei de productie;
– adresa de contact;
– modificari majore ale sistemului de management al calitatii;
▪ sa întreprinda masuri corective în cazul sanctiunilor de avertisment si suspendare;
▪ sa se conformeze politicilor de tranzitie stabilite de ALL CERT PRODUCT in cazul modificarii standardelor de referinta sau a conditiilor de certificare;
▪ in cazul suspendarii / retragerii / incetarii certificarii sale trebuie:
– sa informeze proprii clienti ca activitatile / procesele corespunzatoare nu mai sunt acoperite de certificare;
– sa intrerupa utilizarea marcii(lor) de conformitate in toate materialele publicitare care contin vreo referire la statutul de certificat;
– sa returneze documentele de certificare (Certificatele si marcile de conformitate);
▪ sa anunte, cu cel putin 30 de zile, inainte de renuntarea la certificare si sa returneze Certificatul de conformitate a procesului.

6. Utilizarea Certificatului de conformitate a procesului

Dreptul de utilizare a Certificatului de conformitate a procesului îl au numai titularii care au obtinut certificarea de la ALL CERT PRODUCT si numai pe perioada de valabilitate a acesteia.
Durata de valabilitate a Certificatului de conformitate a procesului este de 4 ani de la data emiterii.
Utilizarea Certificatului de conformitate a procesului este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite în Regulamentul de utilizare a licentelor, certificatelor si marcilor.

7. Suspendarea certificatului

ALL CERT PRODUCT dispune suspendarea Certificatului de conformitate a procesului daca Titularul:
– nu respectă condiţiile iniţiale care au stat la baza emiterii initiale;
– nu a rezolvat în intervalul de timp convenit neconformităţile depistate în urma efectuării auditului;
– a efectuat modificari în procesul de fabricaţie sau în sistemul calităţii şi nu le-a comunicat la ALL CERT PRODUCT;
– a încălcat prevederile Regulamentului de utilizare a licentelor, certificatelor si marcilor;
– nu se supune acţiunii de supraveghere;
– nu-si achită obligaţiile financiare.
În cazul aparitiei uneia din situaţiile prezentate anterior, ALL CERT PRODUCT atentioneaza în scris titularul cu privire la suspendarea certificarii pe o perioada de 30 de zile, perioadă în care acesta are obligaţia de a rezolva problemele semnalate.
Dacă în interval de 30 de zile titularul efectueza modificarile corespunzatoare, ALL CERT PRODUCT dispune verificarea acestora şi îl anunta în scris despre revocarea suspendarii.
Daca în interval de 30 de zile titularul nu întreprinde nici o acţiune, ALL CERT PRODUCT anunţă în scris prelungirea suspendarii. Perioada maximă de suspendare este de 6 luni.
În cazul suspendarii certificatelor, titularul nu are voie sa facă nici o referire la certificat şi poate face apel la Comisia de tratare Apeluri a ALL CERT PRODUCT.
În cazul în care ALL CERT PRODUCT constată neîndeplinirea condiţiilor pentru restabilirea valabilităţii certificatelor dispune retragerea şi anularea certificatelor emise.

8. Retragerea şi anularea certificarii

ALL CERT PRODUCT dispune retragerea şi anularea certificatelor cand titularul:
– nu a rezolvat problemele care au dus la suspendarea Certificatului de conformitate a produsului în termen de maxim 6 luni;
– renunta în scris la Certificatul de conformitate a procesului.
Retragerea şi anularea Certificatului de conformitate a procesului este comunicată în scris titularului.
Toate cheltuielile prilejuite de verificarea conditiilor privind decizia de retragere şi anulare a Certificatului de conformitate a procesului se suporta de către titular.

9. Contestatii si apeluri

Solicitantii pentru certificarea procesului, sau titularii pot contesta decizia ALL CERT PRODUCT referitoare la neacordarea /suspendarea / retragerea certificatelor, în termen de 15 zile de la primirea deciziei. Contestatia se adreseaza Directorului General.
Beneficiarii (utilizatorii) proceselor evaluate de către ALL CERT PRODUCT pot adresa reclamaţii privind comportarea acestora în exploatare, fie prin intermediul telefonului, e-mail, fax, scrisoare catre ALL CERT PRODUCT fie direct institutiilor abilitate cu atribuţii în domeniul supravegherii pietei.
Apelurile impotriva contestaţiilor respinse de Directorul General se adresează Comisiei pentru tratarea reclamatiilor si apelurilor în maximum 30 zile de la data respingerii.

10. Lista documentelor cerute solicitantului certificarii

– documentul de referinta (standard de firma, proiect tehnologic, etc.);
– schema procesului tehnologic;
– organigrama (extras cu personalul angajat in realizarea procesului).

11. TARIFE

Tarifele se aplica nediscriminatoriu si sunt stabilite in conformitate cu Politica privind tarifele practicate de ALL CERT PRODUCT.
Tarifele si structura activitatilor de evaluare a proceselor in vederea certificarii sunt stabilite si transmise organizatiei solicitante prin Oferta de certificare – ALL CERT PRODUCT.
Tarifele nu includ cheltuielile de deplasare si cazare ale echipei de evaluare si de asemenea cheltuielile auditurilor de urmarire ca urmare a identificarii de neconformitati.
Tarifele sunt exprimate in euro, se calculeaza la cursul BNR din ziua facturarii si nu contin T.V.A.