0744 43 39 99 - Tel / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71        produs@allcertproduct.ro       office@allcertproduct.ro     

Certificare produse constructii domeniul reglementat

1. REGULI GENERALE PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR DE CONSTRUCTII

ALL CERT PRODUCT asigura accesul liber si neingradit la serviciile sale de certificare pentru orice solicitant indiferent de afilierea la asociatii, grupuri de interese, de numarul de certificate deja emise de catre organism etc., iar conditiile financiare sunt aceleasi pentru toti solicitantii, depinzand doar de amploarea activitatilor implicate.
Sistemul de certificare utilizat de ALL CERT PRODUCT acopera conformitatea produsului cu documentele de referinta si cerintele esentiale. Responsabilitatea care revine furnizorului nu este in nici un caz substituita printr-o responsabilitate a organismului de certificare.
ALL CERT PRODUCT asigura accesul liber si neingradit la serviciile sale de certificare pentru orice solicitant indiferent de afilierea la asociatii, grupuri de interese, de numarul de certificate deja emise de catre organism etc., iar conditiile financiare sunt aceleasi pentru toti solicitantii, depinzand doar de amploarea activitatilor implicate.
Sistemul de certificare utilizat de ALL CERT PRODUCT acopera conformitatea produsului cu documentele de referinta si cerintele esentiale. Responsabilitatea care revine furnizorului nu este in nici un caz substituita printr-o responsabilitate a organismului de certificare.

2. ALL CERT PRODUCT

– evalueaza produsele în conformitate cu criteriile din documentele declarate ca referential in standarde armonizate;
– garanteaza confidentialitatea informatiilor culese in timpul certificarii; acorda certificarea pentru
– produsele noi (produse si/sau familii de produse de serie, loturi de produse, produse unicat, produse livrabile in vrac);
– supravegheaza mentinerea conformitatii si respectarea reglementarilor privind certificarea;
– raspunde in limitele legale pentru activitatile desfasurate.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOLICITANTILOR DE CERTIFICARE

Drepturile solicitanţiilor de certificare
Solicitanţii de certificare au următoarele drepturi:
– să solicite certificarea;
– să aibă acces la documentele informative ale ALL CERT PRODUCT;
– să fie informaţi asupra modificărilor survenite la tarifele practicate precum şi în regulile generale de certificare ale organismului;
– să li se asigure confidenţialitatea informaţiilor furnizate în timpul procesului de evaluare;
– să conteste, pe motive bine întemeiate, componenţa echipei de evaluare;
– să solicite echipei de evaluare lamuriri si explicatii pentru insusirea neconformitatilor constatate pe parcursul procesului de evaluare;
– să formuleze opinii la raportul de evaluare si verificare;
– să convină cu ALL CERT PRODUCT asupra activităţilor de interes comun;
– să conteste deciziile ALL CERT PRODUCT privind certificarea.

Obligatiile solicitanţiilor de certificare
Solicitanţii de certificareau următoarele obligaţii:
– să-şi însuşească şi să respecte regulile generale de certificare ale ALL CERT PRODUCT, cerintele legale, inclusiv cele impuse prin Regulamentul (UE) nr. 305/2011 cu modificarile ulterioare;
– să nu exercite niciun fel de presiuni asupra personalului ALL CERT PRODUCT implicat direct sau indirect in procesul de evaluare;
– să transmită la ALL CERT PRODUCT formularul Solicitare pentru evaluarea conformitatii produsului in vederea certificarii completat;
– să pună la dispoziţia ALL CERT PRODUCT documentaţia aferentă produsului de certificat;
– să permită accesul echipei de evaluare a ALL CERT PRODUCT la documente, înregistrări şi în toate locurile unde se desfăşoară activităţi legate de produsul care face obiectul evaluarii;
– să pună la dispozitia reprezentanţilor ALL CERT PRODUCT personal şi mijloacele necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a evaluarii;
– să achite costurile aferente fiecarei faze a procesului de evaluare;
– să întreprindă acţiunile corective şi preventive rezultate în urma activităţiilorprivind certificarea;
– să pună la dispoziţia ALL CERT PRODUCT informaţiile privind reclamaţiile clienţilor referitoare la produsele care fac obiectul certificariişi modul de soluţionare a acestora.

4. Fazele certificarii

Fazele certificarii sunt următoarele:
– evaluarea preliminara a solicitantului;
– initierea procesului de certificare;
– evaluarea documentatiei produsului si dupa caz evaluarea organizarii pentru calitate;
– evaluarea si verificarea constanței performanței produselor pentru constructii / inspecția inițiala a fabricii sau al controlului din fabrică al producției;
– acordarea certificarii;
– supravegherea;
– reevaluarea si/sau reinnoirea certificarii (la expirarea certificarii sau cand produsul sufera modificari).
Acordarea certificarii este conditionata de trecerea cu succes a fiecarei faze.

4.1 Evaluarea preliminara a solicitantului

ALL CERT PRODUCT pune la dispozitia solicitantilor, la cererile speciale, Mapa de documente informative, la care este anexa formularul Solicitare pentru evaluarea conformitatii produsului in vederea certificarii.
Daca solicitantul indeplineste cerintele de certificare, completeaza Solicitarea si o returneaza.
Solicitarea echivaleaza cu o cerere de certificare si un chestionar de autoevaluare.
ALL CERT PRODUCT analizeaza cererea pentru a se convinge daca poate fi procesata. In caz afirmativ, poate face o evaluarea preliminara a solicitantului in scopul de a verifica daca acesta are capabilitatea de a mentine sub control procesul de fabricatie.
ALL CERT PRODUCT poate refuza o cerere de evaluare si verificare a constanței performanței produselor pentru constructii dacă în urma analizei conditiilor solicitantului rezulta ca organismul nu are capabilitatea tehnica de a procesa cererea.

4.2 Initierea procesului de certificare

ALL CERT PRODUCT intocmeste oferta de pret pe care o transmite solicitantului pentru analiza si acceptare.
Solicitantul transmite la ALL CERT PRODUCT acceptul sau observatiile la oferta transmisa.Daca sunt observatii, se analizeaza si se negociaza cu solicitantul pana la rezolvarea acestora si acceptarea ofertei.
Odata cu acceptarea Solicitarii de ambele parti, se transmite Solicitantului Proiectul de contract semnat de ALL CERT PRODUCT.
In cazul existentei unor obiectiuni ale solicitantului, acestea sunt analizate in cadrul ALL CERT PRODUCT si in cazul in care acestea sunt justificate, se opereaza modificarile.
Dupa semnarea de catre ambele parti, Proiectul de Contract devine Contract ferm de certificare si se trece la faza urmatoare.

4.3 Evaluarea documentatiei

Evaluarea documentatiei cuprinde:
– evaluarea documentatiei produsului, inclusiv a documentatiei procesului de fabricatie aferent;
– evaluarea modului de structurare a sistemului calitatii orientat catre produs (sistem al calitatii certificat sau in curs de certificare cu un organism acreditat/neacreditat).
În cazul in care documentatia necesita imbunatatiri sau este incompleta se solicita completarea sau modificare acesteia in cel mult 30 de zile, in caz contrar procesul de certificare se sisteaza.

4.4 Evaluarea si verificarea constanței performanței produselor pentru constructii / Inspecția inițiala a fabricii sau al controlului din fabrică al producției

Evaluarea si verificarea constanței performanței produselor pentru constructii se efectueaza pentru a se asigura ca solicitantul poate realiza permanent constanta performantei produselor cu referentialul declarat.
În cazul in care la evaluarea la fata locului s-a depistat o neconformitate majora pentru acelasi produs (familie) procesul de certificare se suspenda (pentru produsul in cauza) pâna la implementarea actiunilor corective dar nu mai mult de 3 luni.
Daca la verificarea implementarii actiunilor corective nu mai sunt neconformitati care pun in dubiu calitatea produsului se acorda certificarea, altfel procesul de certificare se sisteaza.

4.5 Acordarea certificarii

Fiecare etapa din procesul de certificare se finalizeaza prin documente scrise care constituie Dosarul de certificare.
Dupa ce procesul de certificare a parcurs cu succes etapele de evaluare, Dosarul de certificare se analizeaza daca sunt / nu sunt indeplinite cerintele pentru asigurarea conformitatii controlului productiei in fabrica si se decide acordarea / neacordarea certificarii. Decizia privind certificarea se notifica solicitantului in scris.
In cazul in care decizia este de acordare a certificarii, solicitantului i se va inmana Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica.
In cazul neacordarii certificarii, solicitantul poate face contestatie in termen de 15 zile.

4.6 Supravegherea

Dupa acordarea certificarii, ALL CERT PRODUCT va supraveghea titularii de certificate pentru a se asigura ca acestia respecta reglementarile privind certificarea. Supravegherea se realizeaza prin evaluari de supraveghere ce au loc la 6 de luni de la data acordarii certificarii si apoi la intervale de 12 luni.
Evaluarile de supraveghere programate, in cazuri justificate pot fi decalate fata de intervalul de supraveghere (± 3 luni) in baza unei notificari din partea Titularului de certificate.
În cazul în care, în timpul actiunilor de supraveghere, sunt constatate abateri majore de la prevederile documentelor de referinţă, ALL CERT PRODUCT poate suspenda sau retrage şi/sau anula Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica emis.
In cazul in care ALL CERT PRODUCT primeste reclamatii privind produsele certificate poate initia audituri de supraveghere neprogramate. Daca sunt consemnate neconformitati, titularului ii revine obligatia de a suporta pe langa costul auditului, inclusiv al auditului de urmarire pentru implementarea actiunilor corective.

4.7 Reevaluarea şi reînoirea certificatelor

Dacă pe durata de valabilitate a certificatelor, la titular intervin modificări care afectează în mod semnificativ concepţia produsului sau specificaţia, sau schimbări în standardele faţă de care este evaluata constanta performantei, sau schimbări privind proprietatea, structura sau conducerea furnizorului, dacă sunt relevante, sau în cazul oricărei alte informaţii care arată că produsul nu mai îndeplineşte condiţiile sistemului de evaluare si verificare a constanței performanței atunci se va face o reevaluare si reverificare a constanței performanței produsului.
Cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, titularul poate solicita reînnoirea evaluarii si verificarii constanței performanței produsului.Reînnoirea se efectueaza prin reluarea procedurilor de evaluare si verificare a constanței performanței produsului.

5. Drepturile si obligatiile titularilor de Certificate de conformitate al controlului productiei in fabrica

Titularii de Certificate de conformitate al controlului productiei in fabrica au următoarele drepturi:
– sa faca referire la statutul sau de certificat, numai pe perioada de valabilitate a Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica si numai pentru produsele certificate;
– sa aplice marca acrodata pe produsele certificate, pe ambalajele sau pe documentele aferente;
– sa faca referiri la marca acordata în corespondenta, contracte sau alte documente privind produsele certificate;
– sa conteste orice decizie de sanctionare aplicata conform prevederilor din Regulamentul cadru de certificare a produselor in domeniul reglementat;
– sa utilizeze marca acordata ca mijloc de publicitate în vederea promovarii produselor certificate;
– sa renunte la Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordata;
– sa fie inscrisi in Registrul de evidenţă a certificatelor de conformitate produs (domeniu REGLEMENTAT).

Titularii de Certificate de conformitate al controlului productiei in fabrica au următoarele obligatii:
– sa utilizeze Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica numai pentru produsele pentru care au obtinut acest drept, fara ambiguitati sau posibilitati de confuzie cu celelalte produse realizate;
– sa emita Declaratia de performanta a produsului, in baza certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica emis de ALL CERT PRODUCT;
– sa dea explicatii Directorulului General ALL CERT PRODUCT atunci când se dovedeste ca a utilizat incorect Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica obtinut;
– sa pastreze inregistrari referitoare la produsele care fac obiectul certificarii, la reclamatii si la actiunile corective intreprinse si sa le prezinte ALL CERT PRODUCT în perioada supravegherii;
– sa permita supravegherea programata sau neprogramata;
– sa mentina conditiile de realizare a produsului care au condus la acordarea certificarii pe toata perioada de valabilitate a acesteia;
– sa informeze, ALL CERT PRODUCT, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 saptamani, asupra oricaror modificari care ii pot afecta abilitatea de a se conforma cerintelor pentru certificare:
1 statutul legal, comercial, organizational sau dreptul de proprietate;
2 organizarea si managementul (ex. personalul managerial cheie, de luare a deciziilor sau tehnic);
3 modificari ale produsului sau ale metodei de productie;
4 adresa de contact sau locatiile de productie;
5 modificari majore ale sistemului de management al calitatii;
– sa întreprinda masuri corective în cazul sanctiunilor de avertisment si suspendare;
– sa se conformeze politicilor de tranzitie stabilite de ALL CERT PRODUCT in cazul modificarii standardelor de referinta sau a conditiilor de certificare;
– in cazul suspendarii / retragerii / incetarii certificarii sale trebuie:
1 sa informeze proprii clienti ca activitatile / produsele corespunzatoare nu mai sunt acoperite de certificare;
2 sa intrerupa utilizarea marcii(lor) de conformitate in toate materialele publicitare care contin vreo referire la statutul de certificat;
3 sa returneze documentele de certificare (Certificatele si marcile de conformitate);
– sa anunte, cu cel putin 30 de zile, inainte de renuntarea la certificare si sa returneze Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica;
– sa anunte cu cel putin o luna inainte, intentia de a aplica pe produs si alte marci.

6. Utilizarea Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica

Dreptul de utilizare a Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica îl au numai titularii care au obtinut certificarea de la ALL CERT PRODUCT si numai pe perioada de valabilitate a acesteia.
Durata de valabilitate a Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica este de 4 ani de la data emiterii.
Utilizarea Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite în Regulamentul de utilizare a licentelor, certificatelor si marcilor.

7. Suspendarea certificatului

ALL CERT PRODUCT dispune suspendarea Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica daca Titularul:
– nu respectă condiţiile iniţiale care au stat la baza evaluarii si verificarii constanței performanței;
– nu a rezolvat în intervalul de timp convenit neconformităţile depistate în urma efectuării evaluarilor;
– a efectuat modificari în procesul de fabricaţie sau în sistemul calităţii şi nu le-a comunicat la ALL CERT PRODUCT;
– a încălcat prevederile Regulamentului de utilizare a licenţelor, certificatelor şi mărcii;
– nu se supune acţiunii de supraveghere;
– nu-si achită obligaţiile financiare.
În cazul aparitiei uneia din situaţiile prezentate anterior, ALL CERT PRODUCT atentioneaza în scris titularul cu privire la suspendarea certificarii pe o perioada de 30 de zile, perioadă în care acesta are obligaţia de a rezolva problemele semnalate.
Dacă în interval de 30 de zile titularul efectueza modificarile corespunzatoare, ALL CERT PRODUCT dispune verificarea acestora şi îl anunta în scris despre revocarea suspendarii.
Daca în interval de 30 de zile titularul nu întreprinde nici o acţiune, ALL CERT PRODUCT anunţă în scris prelungirea suspendarii. Perioada maximă de suspendare este de 6 luni.
În cazul suspendarii certificatelor, titularul nu are voie sa facă nici o referire la certificat şi poate face apel la Comisia de tratare Apeluri a ALL CERT PRODUCT.
În cazul în care ALL CERT PRODUCT constată neîndeplinirea condiţiilor pentru restabilirea valabilităţii certificatelor dispune retragerea şi anularea certificatelor emise.

8. Retragerea şi anularea certificarii

ALL CERT PRODUCT dispune retragerea şi anularea certificatelor cand titularul:
– nu a rezolvat problemele care au dus la suspendarea Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica în termen de 6 luni;
– renunta în scris la Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica.
Retragerea şi anularea Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica este comunicată în scris titularului.
Toate cheltuielile prilejuite de verificarea conditiilor privind decizia de retragere şi anulare a Certificatului de conformitate al controlului productiei in fabrica se suporta de către titular.

9. Contestatii si apeluri

Solicitantii pentru evaluarea si verificarea constanței performanței, sau titularii pot contesta decizia ALL CERT PRODUCT referitoare la neacordarea /suspendarea /retragerea certificatelor, în termen de 15 zile de la primirea deciziei. Contestatia se adreseaza Directorului General.
Beneficiarii (utilizatorii) produselor evaluate de către ALL CERT PRODUCT pot adresa reclamaţii privind comportarea acestora în exploatare, fie prin intermediul telefonului, e-mail, fax, scrisoare catre ALL CERT PRODUCT fie direct institutiilor abilitate cu atribuţii în domeniul supravegherii pietei.
Apelurile impotriva contestaţiilor respinse de Directorul General se adresează Comisiei pentru tratarea reclamatiilor si apelurilor în maximum 30 zile de la data respingerii.
Apelurile importiva hotărărilor de respingere de către Comisia pentru tratarea reclamatiilor si apelurilor se adreseaza la RENAR.

10. Lista documentelor cerute solicitantului certificarii

– documentul de referinta (standard de firma, proiect tehnologic, etc.);
– schema procesului tehnologic din care rezulta produsul;
– organigrama (extras cu personalul angajat in realizarea produsului).

11. TARIFE

Tarifele se aplica nediscriminatoriu si sunt stabilite in conformitate cu Politica privind tarifele practicate de ALL CERT PRODUCT.
Tarifele si structura activitatilor de evaluare a constantei performantei produselor pentru constructii in vederea certificarii sunt stabilite si transmise organizatiei solicitante prin Oferta de certificare – ALL CERT PRODUCT.
Tarifele nu includ cheltuielile de deplasare si cazare ale echipei de evaluare si de asemenea cheltuielile auditurilor de urmarire ca urmare a identificarii de neconformitati.
Tarifele sunt exprimate in euro, se calculeaza la cursul BNR din ziua facturarii si nu contin T.V.A.