0744 43 39 99 - Tel / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71        produs@allcertproduct.ro       office@allcertproduct.ro     

Certificare sisteme de management

1. Reguli generale pentru certificarea sistemelor de management

ALL CERT PRODUCT asigura accesul liber si neingradit la serviciile sale de certificare pentru orice solicitant indiferent de afilierea la asociatii, grupuri de interese, de numarul de certificate deja emise de catre organism, etc., iar conditiile financiare sunt aceleasi pentru toti solicitantii, depinzand doar de standardul(ele) aplicabil(e) sistemului de management, domeniul de aplicare si complexitatea sistemului de management pentru care se solicita certificarea, numarul de locatii in care isi desfasoara activitatea si numarul de angajati ai solicitantului. Sistemul de certificare utilizat de ALL CERT PRODUCT acopera conformitatea sistemului de management cu documentele de referinta si cerintele esentiale. Responsabilitatea care revine furnizorului nu este in nici un caz substituita printr-o responsabilitate a organismului de certificare.

2. ALL CERT PRODUCT

ALL CERT PRODUCT ca organism de certificare a sistemelor de management isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO/CEI 17021-1: 2015 – Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinte precum si cu regulile stabilite prin documentele proprii (manual, politici, regulamente si proceduri) care stau la baza activitatii sale de certificare.

ALL CERT PRODUCT ofera servicii de certificare pentru:
– sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001: 2015;
– sistemul de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001: 2015;
– sistemul de management al sanatatii si securitatii in munca in conformitate cu standardul SR ISO 45001: 2018;
– sistemul de management al securitatii informatiei in conformitate cu standardul SR EN ISO/IEC 27001: 2018.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOLICITANTILOR DE CERTIFICARE

Drepturile solicitanţiilor de certificare
Solicitanţii de certificare au următoarele drepturi:
– sa solicite certificarea;
– sa aiba acces la documentele informative ale organismului;
– sa fie informati de modificarea tarifelor / regulilor de certificare;
– sa le fie asigurata confidentialitatea tuturor informatiilor privind sistemul de management certificat;
– sa conteste, intemeiat, persoane din echipa de audit;
– sa formuleze opinii la rapoartele de audit;
– sa convina cu organismul activitatile de interes comun;
– sa conteste deciziile ALL CERT PRODUCT privind certificarea.

Obligatiile solicitanţiilor de certificare
Solicitanţii de certificareau următoarele obligaţii:
– sa-si insuseasca si sa respecte regulile generale pentru certificare;
– sa transmita organismului formularele Solicitare pentru certificare sisteme de management si Chestionar de evaluare preliminara completate;
– sa puna la dispozitie documentatia aferenta sistemului de management de certificat;
– sa permita accesul echipei de audit la documente, inregistrari si in toate locurile unde se desfasoara activitati legate de sistemul de management care face obiectul certificarii;
– sa puna la dispozitia reprezentantilor organismului personal si mijloace pentru desfasurarea in bune conditi a auditului;
– sa initieze actiuni corective si preventive rezultate in urma activitatiilor privind certificarea;
– sa prezinte neconformitatile si reclamatiile clientilor referitoare la sistemul de management care fac obiectul certificarii si modul de solutionare a acestora.

4. Fazele certificarii

Fazele certificarii sunt următoarele:
– activitati pre-certificare;
– planificarea auditurilor;
– certificare initiala;
– efectuarea auditurilor;
– decizia referitoare la certificare;
– mentinerea certificarii.

4.1 Activitati pre-certificare

4.1.1. Solicitare
Pentru initierea procesul de certificare a sistemului de management este necesara transmiterea de catre organizatie a formularelor Solicitare pentru certificare sisteme de management si Chestionar de evaluare preliminara completate cu toate informatiile necesare. Aceste formulare pot fi descarcate si de pe site-ul www.allcertproduct.ro.

4.1.2. Analiza solicitarii
ALL CERT PRODUCT analizeaza daca informatiile despre organizatia solicitanta si sistemul sau de management sunt suficiente si daca ALL CERT PRODUCT are competenta si capabilitatea de a efectua activitatea de certificare. Dupa analiza solicitarii, ALL CERT PRODUCT stabileste daca accepta sau refuza solicitarea de certificare. In cazul in care ALL CERT PRODUCT refuza solicitarea de certificare, motivele pentru refuzul acesteia sunt clarificate impreuna cu clientului.

4.1.3. Program de audit
ALL CERT PRODUCT elaboreaza un program de audit pentru intregul ciclu de certificare, cu scopul de a identifica in mod clar activitatea / activitatile de audit necesare pentru a demonstra ca sistemul de management al clientului indeplineste cerintele pentru certificarea fata de standardul (standardele) sau documentul normativ (documente normative) selectate. Programul de audit pentru certificarea initiala include un audit initial in două etape, audituri de supraveghere in primul si al doilea an dupa decizia de certificare si un audit de recertificare in cel de-al treilea an, inainte de expirarea certificarii. Primul ciclu de certificare de trei ani incepe cu decizia de certificare. Ciclurile următoare incep cu decizia de recertificare. Auditurile de supraveghere trebuie efectuate cel putin o data intr-un an calendaristic, cu exceptia anilor de recertificare. Data primul audit de supraveghere dupa certificarea initiala nu trebuie sa fie la mai mult de 12 luni de la data luarii deciziei de certificare. Acolo unde clientul lucreaza in schimburi, sunt luate in considerare activitatile desfasurate in schimburi atunci cand se elaboreaza programul de audit si planurile de audit.

4.1.4. Determinarea duratei auditului
La determinarea duratei auditului se tine cont de următoarele aspecte: cerintele standardului relevant pentru sistemul de management; complexitatea clientului si sistemul sau de management; contextul tehnologic si reglementat; orice externalizare a oricaror activitati incluse in domeniul sistemului de management; rezultatele oricaror audituri anterioare; marimea si numărul locatiilor, situarea lor geografica si specificitatile locatiilor multiple; riscurile asociate produselor, proceselor sau activitatilor organizatiei; daca auditurile sunt combinate, in comun sau integrate.

4.1.5. Esantionarea locatiilor multiple
Atunci cand se utilizeaza esantionarea locatiilor multiple pentru a audita sistemul de management al unui client care desfasoara aceeasi activitate in mai multe locatii, ALL CERT PRODUCT elaboreaza un program de esantionare pentru a asigura un audit corect al sistemului de management.

4.1.6. Standarde de sisteme de management multiple
Daca ALL CERT PRODUCT furnizeaza certificarea conform mai multor standarde de sistem de management, planificarea auditului asigura un audit adecvat la fata locului astfel incat sa se
furnizeze incredere in certificare.

4.2 Planificarea auditurilor

4.2.1. Determinarea obiectivelor, domeniului şi criteriilor de audit
Obiectivele auditului descriu ce se va obtine prin audit si includ următoarele: determinarea conformitatii sistemului de management al clientului, sau a unor parti din acesta, cu criteriile de audit; determinarea capabilitatii sistemului de management de a se asigura ca organizatia clientului îndeplineşte cerintele legale, reglementate si contractuale aplicabile; determinarea eficacitatii sistemului de management de a asigura clientul ca se poate astepta, in mod rezonabil, sa isi indeplineasca obiectivele specificate; dupa cum este cazul, identificarea zonelor de imbunatatire potentiala a sistemului de management. Domeniul auditului descrie amploarea si limitele auditului, cum ar fi locatiile fizice, unitatile organizationale, activitatile si procesele care vor fi auditate. Criteriile de audit sunt utilizate ca o referinta fata de care se determină conformitatea si includ: cerintele dintr-un document normativ definit referitor la sisteme de management si procesele definite si documentatia sistemului de management elaborata de client.

4.2.2. Selectarea si desemnarea echipei de audit
Echipa de audit are toate competentele pentru audit identificate de ALL CERT PRODUCT. Atunci cand se ia decizia asupra dimensiunii si componentei echipei de audit, se acorda atentie urmatoarelor: obiectivele auditului, domeniul, criteriile si durata estimata a auditului; daca auditul este unul combinat, in comun sau integrat; competenta globala a echipei de audit necesara pentru a realiza obiectivele auditului; cerintele de certificare; limba si cultura.

4.2.3. Plan de audit
ALL CERT PRODUCT se asigura ca este stabilit un plan de audit inainte de fiecare audit identificat in programul de audit, care sa stea la baza acordului referitor la efectuarea si programarea activitatilor de audit.
Planul de audit este comunicat si datele de audit sunt agreate, in prealabil, cu clientul.
ALL CERT PRODUCT furnizeaza numele si, la cerere, pune la dispozitie referinte despre fiecare membru al echipei de audit, cu suficient timp inainte pentru a permite clientului sa obiecteze impotriva desemnarii oricarui membru al echipei de audit si ALL CERT PRODUCT sa reconstituie echipa, ca raspuns la orice obiectie intemeiata.

4.3 Certificare initiala

4.3.1. Audit de certificare initiala
Auditul de certificare initiala al unui sistem de management este efectuat in doua etape: etapa 1 si etapa 2.

4.3.1.1. Etapa 1
Planificarea trebuie sa asigure ca obiectivele etapei 1 pot fi realizate si clientul este informat despre orice activitati „la faţa locului” din timpul etapei 1.
Concluziile documentate referitoare la indeplinirea obiectivelor etapei 1 si pregatirea pentru etapa 2 sunt comunicate clientului, inclusiv identificarea oricaror probleme care ar putea fi clasificate ca neconformitate in timpul etapei 2. Clientul este informat ca rezultatele etapei 1 pot conduce la amanarea sau anularea etapei 2.

4.3.1.2. Etapa 2
Scopul etapei 2 este evaluarea implementarii, inclusiv a eficacitatii sistemului de management al clientului. Etapa 2 are loc in locatia (locatiile) clientului. Aceasta include cel putin auditarea urmatoarelor: informatii si dovezi referitoare la conformitatea cu toate cerintele standardului aplicabil de sistem de management sau ale altor documente normative; monitorizarea, masurarea, raportarea si analizarea performantelor in raport cu obiectivele cheie si tintele de performanta; capabilitatea sistemului de management al clientului si performanta sa in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor legale, reglementate si contractuale aplicabile; controlul operational al proceselor clientului; auditarea interna si analiza efectuata de management; responsabilitatea managementului pentru politicile clientului.

4.3.1.3 Concluziile auditului de certificare initiala
Echipa de audit analizeaza toate informatiile si dovezile de audit colectate in timpul etapei 1 si etapei 2, analizeaza constatarile auditului si convine asupra concluziilor auditului.

4.4 Efectuarea auditurilor

Efectuarea auditurilor la fata locului include o sedinta de deschidere la inceputul auditului si o sedinta de inchidere la finalizarea auditului.
In cazul in care orice parte a auditului este efectuata prin mijloace electronice sau locatia de auditat este virtuala, ALL CERT PRODUCT se asigura ca astfel de activitati sunt realizate de personal cu competente adecvate.
Sedinta de deschidere este tinuta cu managementul clientului si, atunci cand este cazul, cu cei responsabili cu functiile sau procesele care vor fi auditate. Scopul sedintei de deschidere, este de a furniza o scurta descriere a modului in care se vor desfasura activitatile de audit.
Conducatorul echipei de audit analizeaza impreuna cu clientul orice necesitate de modificare a domeniului de audit care intervine pe masura ce activitatile de auditare la fata locului progreseaza si raporteaza aceasta ALL CERT PRODUCT. Metodele de obtinere a informatiilor includ, dar nu se limiteaza la: interviuri; observarea proceselor si activitatilor; analizarea documentatiei si a inregistrarilor.
Constatarile auditului care rezuma conformitatea si detaliaza neconformitatile sunt identificate, clasificate si inregistrate pentru a permite luarea unei decizii informate referitoare la certificare sau mentinerea certificarii.
Neconformitatile sunt discutate cu clientul pentru a se asigura ca dovezile sunt corecte si ca neconformitatile sunt intelese. Inaintea sedintei de inchidere, echipa de audit: analizeaza constatarile auditului si orice alte informatii corespunzatoare colectate pe parcursul auditului si clasifica neconformitatile; convine asupra concluziilor auditului; convine asupra actiunilor de urmarire necesare; confirma adecvarea programului de audit sau identifica orice modificare ceruta pentru viitoarele audituri.
Sedinta de inchidere, este tinuta cu managementul clientului si, atunci cand este cazul, cu cei responsabili pentru functiile sau procesele auditate. Scopul sedintei de inchidere, este sa prezinte concluziile auditului, inclusiv recomandarea referitoare la certificare. Orice neconformilate este prezentata astfel incat sa fie inteleasa iar termenul pentru solutionare este agreat. Clientului i se ofera ocazia sa puna intrebari. Orice opinii divergente referitoare la rezultatele sau concluziile auditului, dintre echipa de audit si client, sunt discutate si rezolvate pe cat posibil. Orice opinii divergente care nu au fost rezolvate sunt inregistrate si transmise ALL CERT PRODUCT.
ALL CERT PRODUCT furnizeaza clientului un raport scris pentru fiecare audit.
ALL CERT PRODUCT cere clientului sa analizeze cauzele si sa descrie corectiile specifice si actiunile corective intreprinse sau planificate pentru a elimina neconformitatile constatate, intr-o perioada de timp definita.
ALL CERT PRODUCT analizeaza corectiile, cauzele identificate si actiunile corective formulate de client pentru a determina daca acestea sunt acceptabile.
ALL CERT PRODUCT verifica eficacitatea oricarei corectii si actiuni corective intreprinse. Dovezile obtinute pentru a sustine rezolvarea neconformitatilor sunt inregistrate. Clientul este informat despre rezultatele analizei si verificarii si daca, pentru a verifica eficacitatea corectiilor si actiunilor corective, este nevoie de un audit suplimentar complet, limitat sau dovezi documentate (care vor fi confirmate in timpul auditurilor viitoare).

4.5 Decizia referitoare la certificare

Informatiile furnizate de echipa de audit pentru luarea deciziei referitoare la certificare includ cel putin: raportul de audit; comentarii asupra neconformitatilor si, atunci cand este aplicabil, corectiile si actiunile corective intreprinse de client; confirmarea informatiilor furnizate catre ALL CERT PRODUCT si utilizate in analiza solicitarii; confirmarea ca obiectivele auditului au fost indeplinite; o recomandare de acordare sau neacordare a certificarii, impreuna cu toate conditiile sau observatiile.
Daca ALL CERT PRODUCT nu este in masura sa verifice implementarea corectiilor si actiunilor corective privitoare la o neconformitate majora intr-un interval de 6 luni de la ultima zi a etapei 2, acesta trebuie sa efectueze din nou etapa 2 inainte de recomandarea certificarii.
ALL CERT PRODUCT ia decizia de reinnoire a certificarii bazandu-se pe rezultatele auditului de recertificare, precum si pe rezultatele analizei sistemului in perioada de certificare si pe reclamatiile primite de la utilizatorii certificarii.

4.6 Mentinerea certificarii

ALL CERT PRODUCT mentine certificarea bazata pe demonstrarea satisfacerii continue de catre client a cerintelor standardului sistemului de management.

4.6.1. Activitati de supraveghere
Activitatile de supraveghere includ auditari la fata locului pentru a evalua daca sistemul de management al clientului certificat indeplineste cerintele specificate in raport cu standardul fata de care a fost acordată certificarea. Alte activitati de supraveghere pot include: solicitari de informatii din partea organismului de certificare adresate clientului certificat, referitoare la aspectele certificarii; analizarea oricaror declaratii ale clientului certificat privind activitatile sale; solicitari adresate clientului certificat de a furniza informatii documentate; alte mijloace de monitorizare a performantelor clientului certificat.

4.6.1.1. Audit de supraveghere
Auditurile de supraveghere sunt audituri la fata locului, dar nu sunt in mod necesar audituri complete de sistem si trebuie planificate impreuna cu alte activitati de supraveghere astfel incat ALL CERT PRODUCT sa poata mentine increderea ca sistemul de management al clientului certificat continua sa indeplineasca cerintele, intre auditurile de recertificare. Fiecare supraveghere pentru standardul relevant al sistemului de management include: auditurile interne si analiza efectuata de management; o analiza a actiunilor intreprinse pentru neconformitatile identificate in timpul auditului anterior; tratarea reclamatiilor; eficacitatea sistemului de management cu privire la realizarea obiectivelor clientului si a rezultatelor intentionate ale sistemului (sistemelor) de management respectiv (respective); progresul activitatilor planificate pentru imbunatatirea continua; continuitatea controlului operaţional; analiza oricaror modificari; utilizarea marcilor si/sau a oricaror alte referiri la certificare.

4.6.2. Recertificare
4.6.2.1 Planificarea auditului de recertificare
Auditul de recertificare este planificat si efectuat in timp util pentru a permite reinnoirea inainte de data de expirare a certificatului.
4.6.2.2. Audit de recertificare Auditul de recertificare include un audit la fata locului care face referire la urmatoarele: eficacitatea sistemului de management in totalitatea sa, tinand cont de modificarile interne si externe si relevanta si aplicabilitatea lui continua la domeniul certificarii; angajamentul demonstrat ca mentine eficacitatea si imbunatateste sistemul de management in scopul cresterii performantei globale; eficacitatea sistemului de management privind indeplinirea obiectivelor clientului certificat si ale rezultatelor intentionate ale sistemului (sistemelor) de management respectiv (respective).
Atunci cand activitatile de recertificare sunt incheiate cu succes inainte de data de expirare a certificarii in vigoare, data de expirare a noii certificari se poate baza pe data de expirare a certificarii in vigoare.
Daca ALL CERT PRODUCT nu a finalizat auditul de recertificare sau nu a fost in masura sa verifice implementarea corectiilor si actiunilor corective pentru neconformitatile majore inainte de data de expirare a certificarii, atunci recertificarea nu trebuie recomandata si validitatea certificatului nu trebuie extinsa. Clientul este informat si consecintele ii sunt explicate.
Dupa expirarea certificarii, ALL CERT PRODUCT poate restabili certificarea in termen de 6 luni cu conditia ca activitatile de recertificare sa fie efectuate complet, in caz contrar trebuie efectuata cel putin o etapa 2.

4.6.3. Audituri speciale
4.6.3.1. Extindere de domeniu
Ca raspuns la o solicitare pentru extinderea domeniului unei certificari deja acordate, ALL CERT PRODUCT intreprinde o analiza a solicitarii si determina orice activitati de audit necesare pentru a decide daca poate fi acordata sau nu extinderea. Aceasta poate fi efectuata impreuna cu un audit de supraveghere.
4.6.3.2. Audituri neprogramate
ALL CERT PRODUCT poate sa efectueze la clientii certificati audituri anuntate cu putin timp inainte sau neanuntate, pentru a investiga reclamatiile, ca raspuns la modificari sau ca audituri de urmarire la clientii suspendati. In astfel de cazuri: ALL CERT PRODUCT descrie si face cunoscute in avans clientilor certificati conditiile in care aceste audituri neprogramate vor fi efectuate; ALL CERT PRODUCT exercita o grija suplimentara in desemnarea echipei de audit datorita imposibilitatii clientului de a obiecta asupra membrilor echipei de audit.
4.6.4. Suspendarea, retragerea sau restrangerea domeniului de certificare
ALL CERT PRODUCT suspenda certificarea in cazurile in care:
-sistemul de management al clientului certificat are esecuri repetate si serioase in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor certificarii, inclusiv a cerintelor referitoare la eficacitatea sistemului de management;
-clientul certificat nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere sau de recertificare, la frecventa stabilita;
-clientul certificat cere in mod voluntar o suspendare a certificarii.
Pe durata suspendarii, certificarea sistemului de management al clientului este temporar invalida.
ALL CERT PRODUCT ridica suspendarea certificarii daca problemele care au avut ca rezultat suspendarea au fost rezolvate. Esecul rezolvarii problemelor care au avut ca rezultat suspendarea intr-o perioada de timp stabilita de ALL CERT PRODUCT conduce la retragerea sau reducerea domeniului certificarii.
Suspendarea nu trebuie sa depaseasca 6 luni.
ALL CERT PRODUCT restrange domeniul de certificare al clientului, excluzand partile care nu indeplinesc cerintele, atunci cand clientul certificat a esuat repetat si serios in a indeplini cerintele certificarii pentru acele parti ale domeniului certificat. Orice asemenea restrangere trebuie sa fie in acord cu cerintele standardului utilizat pentru certificare.

5. Drepturile si obligatiile titularilor de Certificate sistem de management

5.1. Titularii de Certificate sistem de management au urmatoarele drepturi:
– sa utilizeze Marca de certificare ALL CERT PRODUCT numai in corespondenta (scrisori, antete), in materialele publicitare, pe sediu, mijloace de transport; – sa fie publicati in Lista organizatiilor certificate;
– sa aiba asigurata confidentialitatea asupra informatiilor furnizate;
– sa aiba acces la toate informatiile actualizate necesare procesului de certificare;
– sa fie informati asupra modificarilor aparute in cerintele / procesul de certificare ALL CERT PRODUCT;
– sa conteste componenta echipei de audit ALL CERT PRODUCT pe motive bine
intemeiate;
– sa formuleze observatii documentate la raportul de audit;
– sa isi formuleze documentat punctul de vedere cu privire la neconformitatile identificate de ALL CERT PRODUCT;
– sa convina cu ALL CERT PRODUCT asupra documentelor de interes comun (ex. Plan de audit);
– sa fie informati cu privire la deciziile ALL CERT PRODUCT inainte de aplicarea prevederilor acestora;
– sa aiba posibilitatea de audiere inaintea luarii deciziei de suspendare / retragere / anulare a Certificatului;
– sa faca contestatii si/sau recursuri la deciziile care ii privesc si care au fost emise de ALL CERT PRODUCT.

5.2. Titularii de Certificate sistem de management au urmatoarele obligatii:
– sa achite anticipat taxele pentru fiecare etapa de certificare;
– sa implementeze actiuni corective pentru neconformitatile identificate de echipa de audit;
– sa utilizeze Marca de certificare ALL CERT PRODUCT si sa faca referire la aceasta numai in conformitate cu prevederile din documentul „Regulamentul de utilizare a Certificatului si a Marcii de certificare pentru sisteme de management”;
– sa pastreze o inregistrare a tuturor reclamatiilor primite si a actiunilor corective intreprinse;
– sa permita accesul echipei de audit in toate zonele solicitate in vederea realizarii auditului;
– sa faca referire la certificarea acordata de ALL CERT PRODUCT, numai pentru activitatile prezentate in certificatul acordat;
– sa notifice in maxim 30 de zile, la ALL CERT PRODUCT, modificarile aparute in perioada de certificare care pot afecta functionarea sistemului de management existent (ex. domeniul de activitate, statutul juridic, structura organizatorica si administrativa, schimbari in randul echipei de management, spatii de productie si locatiile organizatiei, echipamentele de productie utilizate, alte schimbari cu influenta majora in functionarea sistemului de management certificat);
– sa furnizeze ALL CERT PRODUCT toate datele solicitate necesare derularii activitatii de supraveghere / recertificare sau de rezolvare a litigiilor, reclamatiilor, apelurilor sau a modificarilor survenite fata de conditiile initiale;
– sa faciliteze derularea actiunilor de audit si sa asigure conditiile de spatii de munca, de securitate si dupa caz echipamentele necesare;
– sa stabileasca actiunile corective si termenele aferente pentru aplicare si sa le prezinte auditorului sef;
– sa confirme ca nu are nici o pretentie asupra sumelor achitate, pentru etapele parcurse, in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de certificare;
– sa nu utilizeze certificatul sau orice alte documente ce fac referire la certificare, pe perioada de suspendare a certificarii;
– sa anunte in scris ALL CERT PRODUCT ca doreste renuntarea la certificare;
– sa restituie la cererea ALL CERT PRODUCT, documentele de certificare la incetarea dreptului de utilizare a acestora, in cazul sanctiunilor;
– sa transmita la ALL CERT PRODUCT noile revizii ale documentelor sistemului de management;
– sa nu aduca prejudicii imaginii ALL CERT PRODUCT atat prin activitatile derulate cat si prin declaratiile efectuate, inclusiv cele in scop de publicitate.

6. Apeluri si Reclamatii

6.1. Apeluri
ALL CERT PRODUCT se asigura ca persoanele angajate in procesul de tratare a apelurilor sunt diferite de cele care au efectuat auditurile si de cele care au luat deciziile referitoare la certificare.
Depunerea apelurilor, investigarea acestora si decizia referitoare la apeluri nu trebuie sa aiba ca rezultat nicio actiune discriminatorie impotriva apelantului. ALL CERT PRODUCT este responsabil pentru colectarea si verificarea tuturor informatiilor necesare pentru validarea apelului.
ALL CERT PRODUCT confirma primirea apelului si furnizeaza apelantului rapoarte de progres si rezultatul apelului.
ALL CERT PRODUCT notifica oficial apelantul despre finalizarea procesului de tratare a apelului.

6.2. Reclamatii
Depunerea reclamatiilor, investigarea acestora si decizia referitoare la reclamatii nu trebuie sa aiba ca rezultat nicio actiune discriminatorie impotriva reclamantului.
La primirea unei reclamatii, ALL CERT PRODUCT confirma daca reclamatia se refera la activitatile certificate de care este responsabil si, daca este asa, se ocupa de aceasta. Daca reclamatia se refera la un client certificat, examinarea reclamatiei ia in considerare eficacitatea sistemului de management certificat. Orice reclamatie valabila despre un client certificat trebuie de asemenea sa fie adusa la cunostinta clientului certificat respectiv, de catre ALL CERT PRODUCT, intr-o perioada de timp adecvata.
ALL CERT PRODUCT este responsabil pentru colectarea si verificarea tuturor informatiilor necesare pentru validarea reclamatiei.
Ori de cate ori este posibil, ALL CERT PRODUCT confirma primirea reclamatiei si furnizeaza reclamantului rapoarte de progres si rezultatul reclamatiei.
Decizia care va fi comunicata reclamantului este luata de, sau analizata si aprobata de, persoana (persoanele) neimplicata(e) anterior in subiectul reclamatiei.
Ori de cate ori este posibil, ALL CERT PRODUCT notifica oficial reclamantul despre finalizarea procesului de tratare a reclamatiei.
ALL CERT PRODUCT stabileste impreuna cu clientul certificat si reclamantul daca, si daca da in ce masura, subiectul reclamatiei si rezolvarea sa trebuie facute publice.

7. TARIFE

Tarifele se aplica nediscriminatoriu si sunt stabilite in conformitate cu Politica privind tarifele practicate de ALL CERT PRODUCT.
Tarifele si structura activitatilor de certificare sisteme de management sunt stabilite si transmise organizatiei solicitante prin Oferta de certificare – ALL CERT PRODUCT.
Tarifele nu includ cheltuielile de deplasare si cazare ale echipei de audit si de asemenea cheltuielile auditurilor de urmarire ca urmare a identificarii de neconformitati.
Tarifele sunt exprimate in euro, se calculeaza la cursul BNR din ziua facturarii si nu contin T.V.A.